Centre Nacional d'Intel-ligencia, CNI

El Centre Nacional d'Intel·ligència és l'Organisme públic responsable de facilitar al President del Govern i al Govern de la Nació les informacions, anàlisis, estudis o propostes que permetin prevenir i evitar qualsevol perill, amenaça o agressió contra la independència o integritat territorial d'Espanya, els interessos nacionals i l'estabilitat de l'Estat de dret i les seves institucions.

La seva creació l'any 2002 va sorgir de la necessitat de disposar a Espanya d'un Servei d'Intel·ligència especialitzat i modern, capaç d'afrontar els nous reptes de l'escenari nacional i internacional.

El CNI es regeix pel principi de submissió a l'ordenament jurídic i duu a terme les seves activitats específiques en el marc de les facultats expressament establertes en la Llei 11/2002 de 6 de maig reguladora del CNI i en la Llei Orgànica 2/2002, de 6 de maig, reguladora del control judicial previ del Centre Nacional d'Intel·ligència.

El Secretari d'Estat Director del Centre Nacional d'Intel·ligència és nomenat per Reial decret a proposta del Ministre de Presidència. El seu mandat és de cinc anys, sense perjudici de la facultat del Consell de Ministres de procedir a la seva substitució en qualsevol moment.

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT