Centre Criptològic Nacional, CCN

El Centre Criptológico Nacional (CCN) és l'Organisme responsable de coordinar l'acció dels diferents organismes de l'Administració que utilitzin mitjans o procediments de xifra, garantir la seguretat de les Tecnologies de la Informació en aquest àmbit, informar sobre l'adquisició coordinada del material criptológico i formar el personal de l'Administració especialista en aquest camp.

El CCN va ser creat l'any 2004, a través del Reial Decret 421/2004, adscrit al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI). De fet, en la Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del CNI, s'encomana a l'esmentat Centre l'exercici de les funcions relatives a la seguretat de les Tecnologies de la Informació i de protecció de la informació classificada, alhora que es confereix al seu Secretari d'Estat Director la responsabilitat de dirigir el Centre Criptológico Nacional. Per això, el CCN comparteix amb el CNI mitjans, procediments, normativa i recursos.

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT