Sistema d'Alerta Precoç (SAP)

Sistema desenvolupat pel CCN-CERT des de l'any 2008 que pretén actuar abans que es produeixi un incident o, almenys, detectar-ho en un primer moment per reduir el seu impacte i abast. Aquest Sistema d'Alerta Precoç (SAP) per a la detecció ràpida d'incidents i anomalies dins de l'Administració i de les empreses d'interès estratègic, s'emmarca dins de les accions preventives,correctives i de contenció realitzades pel *CERT Governamental Nacional.

SAT

El SAP compta amb dos vessants amb un denominador comú: la detecció precoç d'intrusions. En tots dos casos existeix un portal d'informes al que els responsables de seguretat autoritzats poden accedir per consultar en temps real esdeveniments de seguretat i per a generar informes a mida.

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT