Comunicación - Eventos

O CCN- CERT ten entre as súas funcións a promoción no noso país da cultura da ciberseguridade, a través de iniciativas de intercambio de coñecementos entre todos os actores implicados. Para iso acomete un gran número de accións de información e sensibilización, á vez que promove diferentes Xornadas de ciberseguridade. Do mesmo xeito, mantén unha forte presenza en medios de comunicación e unha actividade importante en distintas redes sociais.

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT